URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Określenie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do klas I publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Domaradz w roku szkolnym 2018/2019
ZARZĄDZENIE Nr 0050.5.2018
WÓJTA GMINY DOMARADZ
 
z dnia 25 stycznia 2018 r.
 
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do klas I publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Domaradz w roku szkolnym 2018/2019 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz  art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 w związku z art. 29 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 ze zm.) zarządza się, co następuje:
 
§ 1. Określa się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Domaradz tj.:
 
 
Lp. Czynność Postępowanie rekrutacyjne Postępowanie uzupełniające
1. Składanie wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 1 marca
do 20 marca 2018r.
od 09 kwietnia
do 16 kwietnia 2018r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 i art. 158 ustawy Prawo oświatowe
do 23 marca 2018r. do  18 kwietnia 2018r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 27 marca 2018 r. 20 kwietnia 2018 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 27 marca
 do 03 kwietnia 2018 r.
od 23 kwietnia
do 25 kwietnia 2018 r.
 
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 05 kwiecień 2018 r. 26 kwietnia 2018 r.
 
 
 
 
§ 2. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym  do publicznych przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Domaradz na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego obowiązują następujące  kryteria, liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone w uchwale Nr XXVI/176/2017 Rady Gminy w Domaradz z dnia 8 marca 2017r. tj.:
 
 
Kryterium Liczba           punktów Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium
Dziecko obojga rodziców (prawnych opiekunów) pracujących lub studiujących w systemie stacjonarnym  
1
np.: zaświadczenie z zakładu pracy każdego z rodziców/prawnych opiekunów;  w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej lub dowód rozliczania się z ZUS lub Urzędem Skarbowym;                                         zaświadczenie ze szkoły lub z uczelni potwierdzające pobieranie nauki w trybie dziennym.
 
Czas pobytu dziecka w przedszkolu
- 5 godzin dziennie
- 6 godzin dziennie
- 7 godzin dziennie

- 8 godzin dziennie
- 9 godzin dziennie
 
0
1
2
3
4
Oświadczenie o planowanym pobycie dziecka ze wskazaniem liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu
rodzeństwo dziecka kontynuującego wychowanie przedszkolne w przedszkolu pierwszego wyboru
 
 
1
 
oświadczenie o rodzeństwie kontynuującym wychowanie przedszkolne w przedszkolu  pierwszego wyboru
 
Wiek dziecka – w pierwszej kolejności kwalifikowane jest dziecko, które urodziło się najwcześniej w tym:
- dziecko 5letnie
(Pierwszeństwo z mocy prawa)
- dziecko 4letnie
(pierwszeństwo z mocy prawa)
- dziecko 3letnie
(pierwszeństwo z mocy prawa)
- dziecko 2,5letnie

 
 
 
 
 
5
 
4
 
3
 
2
 
miejsce pracy rodzica/prawnego opiekuna lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej rodzica/prawnego opiekuna znajduje się w miejscowości,
w której znajduje się przedszkole pierwszego wyboru.
 
1
zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie lub w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej lub dowód rozliczania się z ZUS lub Urzędem Skarbowym
 
 
 
 
 
 
 
§ 3.W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Domaradz, prowadzonym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół, obowiązują następujące kryteria, liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone w uchwale Nr XXVI/177/2017 Rady Gminy Domaradz z dnia 8 marca 2017r. tj.:
 
Kryterium Liczba           punktów Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium
dziecko obojga rodziców (prawnych opiekunów) pracujących lub studiujących w systemie stacjonarnym  
1
np.: zaświadczenie z zakładu pracy każdego z rodziców/prawnych opiekunów;  w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej lub dowód rozliczania się z ZUS lub Urzędem Skarbowym;  zaświadczenie z uczelni zawierające informacje o stacjonarnym systemie studiów
 
rodzeństwo dziecka kontynuuje edukację  w szkole podstawowej pierwszego wyboru
 
 
1
oświadczenie o rodzeństwie kontynuującym edukację w szkole podstawowej  pierwszego wyboru
 
miejsce pracy rodzica/prawnego opiekuna lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej rodzica/prawnego opiekuna znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej,                do przyjęcia której ubiega się kandydat
 
 
1
zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie lub w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej lub dowód rozliczania się z ZUS lub Urzędem Skarbowym
 
 
 
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół prowadzonych przez Gminę Domaradz.
 
§ 5. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Domaradz oraz na tablicach ogłoszeń
i stronach internetowych szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Domaradz.
 
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                                                                                                            Wójt Gminy
                                                                                                                                                                               Jan Kędra
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wzór nr 1 - Oświadczenie o zatrudnieniu / lub pobieraniu nauki w systemie stacjonarnym przez rodzica dziecka (tj. kandydata), samotnym wychowaniu dziecka
(każdy rodzic wypełnia odrębne oświadczenie)
 
 
 
Oświadczam, że:
 
Ja ……………………………………………………………………………………………….
                                                                                      (imię i nazwisko rodzica kandydata)
 
PESEL: ……………………………………………..
 
Zamieszkały/a: ………………………………………………………………………………..
 
jestem zatrudniony(a)/ uczę się w trybie dziennym/prowadzę gospodarstwo rolne/ prowadzę
 
działalność gospodarczą/jestem rodzicem(prawnym opiekunem) samotnie wychowującym
 
dziecko *   : ……………………………………………………………………………………
 
………………………………………………………………………………………………….
(wpisać miejsce zatrudnienia, pobierania nauki, prowadzenia gospodarstwa rolnego lub
prowadzenia działalności gospodarczej)
 
*niewłaściwe skreślić
 
 
 
……………………………………..                       ………….…………………………………..
                        data                                                           czytelny podpis osoby składającej oświadczenie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wzór nr 2 - Oświadczenie o planowany pobycie dziecka (tj. kandydata) w przedszkolu
 
 
……………………………………..
(imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego)
 
 
…………………………………….
(adres zamieszkania)
 
 
 
 
 
Oświadczam, że:
 
moje dziecko ……………………………………….……………….(imię i nazwisko dziecka)
 
będzie przebywało w przedszkolu od godz. ………..do godz. ………… tj.:………….godzin
 
dziennie.
 
 
……………………………………..                             ………….………………………………….
                      data                                                                  czytelny podpis osoby składającej oświadczenie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wzór nr 3 - Oświadczenie o rodzeństwie  kontynuującym wychowanie przedszkolne
w przedszkolu pierwszego wyboru (tj. kandydata)

 
 
……………………………………..
(imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego)
 
…………………………………….
(adres zamieszkania)
 
 
 
Oświadczam, że: moje dziecko:
 
 ……………………………………….……………………………………….
                                                                          (imię i nazwisko dziecka/tj. kandydata)
 
ma brata / siostrę* …………………………………………………………………………..
                                                      (imię i nazwisko rodzeństwa kandydata) ,
 
który/a mieszka wspólnie z kandydatem oraz uczęszcza do niniejszego przedszkola/
 
oddziału przedszkolnego* od dnia ……………….………………………………………….
 
 
*niewłaściwe skreślić
 
 
……………………………………..                                ………….……………………………….
              data                                                                          czytelny podpis osoby składającej oświadczenie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wzór nr 4 Oświadczenie o  rodzeństwie kandydata kontynuującym edukację w szkole podstawowej pierwszego wyboru.
 
 
……………………………………..
(imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego)
 
 
…………………………………….
(adres zamieszkania)
 
 
 
Oświadczam, że  rodzeństwo mojego dziecka tj.:
 
…...………………………………………………………………………………………….…
                                                    (imię i nazwisko brata/ siostry kandydata )
 
 
realizuje obowiązek szkolny w ……...………………………………………………………
                                                                                            (wpisać nazwę szkoły podstawowej)
 
 
 
 
 
 
……………………………………..                             ………….……………………………
                    data                                                              czytelny podpis osoby składającej oświadczenie
 
 
powrot
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2018-01-25
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2018-01-25 11:40
URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 23 lutego 2019r. 00:06:51
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.