URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
WÓJT GMINY DOMARADZ ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Golcowej 36-230 Domaradz, Golcowa 284
      ZARZĄDZENIE Nr 0050.31.2019
WÓJTA GMINY DOMARADZ
z dnia 21 czerwca 2019r.
 
 
w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Golcowej,  36-230 Domaradz, Golcowa 284.
 
 
            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506), art. 63 ust.1 i ust. 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r., poz. 996 ze zm.) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej
(Dz. U. z 2017r., poz. 1587) i  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017r. poz.1597) -  zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
 1. Ogłaszam konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Golcowej,
36-230 Domaradz, Golcowa 284.
 1. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2
 
Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się:
1) na stronie internetowej Urzędu Gminy Domaradz: www.domaradz.pl oraz w BIP Urzędu Gminy w Domaradz,
2) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Domaradzu.
 
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik do Zarządzenia nr 0050.31.2019
Wójta Gminy Domaradz z dnia 21.06 2019r.
 
 
 
WÓJT GMINY DOMARADZ
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Golcowej

36-230 Domaradz, Golcowa 284
 
1. Do konkursu na stanowisko Dyrektora wyżej wymienionej placówki może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1, § 2, § 6 i § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. 2017, poz. 1597).
2. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub  publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. 2017, poz. 1587),  oferty osób przystępujących do konkursu muszą zawierać:
a) uzasadnienia przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki,
 
b) życiorysu z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informację o:
– stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
– stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
– stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
 
c) oświadczenia zawierającego następujące dane osobowe kandydata:
– imię (imiona) i nazwisko,
– datę i miejsce urodzenia,
– obywatelstwo,
– miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
 
d) poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
 
e) poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
 
f) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018r. poz. 931 ze zm.)  - w przypadku cudzoziemca,
g) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 
h) oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 
i) oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 
j) oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1458 ze zm),
 
k) oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia
18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019r. poz. 430 ze zm.),
- w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
 
l) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
 
m) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 
n) oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018r. poz. 967 ze zm) lub w art. 276 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018r. poz. 1668, z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 
o) oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 
p) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. , poz. 1000 ze zm.)
w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2
w Golcowej.
 
3.Na żądanie organu prowadzącego publiczną szkołę,  kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w pkt 2  lit. d-g,  l i m.
 
4.Oferty należy przesyłać lub składać w zamkniętej kopercie z podaniem imienia i nazwiska, adresu zwrotnego z dopiskiem "Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2
w Golcowej”  w terminie do 10 lipca 2019r. do godziny 15.00
na adres: Urząd Gminy w Domaradzu,  36-230 Domaradz 345 lub w sekretariacie  Urzędu Gminy Domaradz pok. nr 6. W przypadku przesłania oferty pocztą decyduje data doręczenia przesyłki do sekretariatu Urzędu Gminy w Domaradzu.
 
5.Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.
 
6.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.7.Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Domaradz.


8.O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci  zostaną powiadomieni indywidualnie przez Przewodniczącego komisji nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia komisji.9.Kandydat zgłasza się na konkurs z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

V. Klauzula informacyjna:
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016r. ), zwanego dalej RODO informuję, że:
 1. Administratorem Pani /Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Domaradz, 36-230 Domaradz 345.
Dane kontraktowe inspektora ochrony danych osobowych to:
e-mail: iod@domaradz.pl
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu prowadzenia postępowania konkursowego mającego na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Golcowej (podstawa prawna:
  art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017, poz. 59 ze zm.) oraz § 1 ust. 1 i ust 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U.
  z 2017r. , poz. 1587). 
 2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w zakresie niezbędnym
  do zrealizowania obowiązku wynikającego z przepisu prawa, tj. przywołanej wyżej ustawy
  i rozporządzenia.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 4. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu konkursowym mającym na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Golcowej. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe wzięcie udziału w w/w postępowaniu..
 5. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały udostępnianiu żadnym odbiorcom danych osobowych. Odbiorca danych osobowych będzie Urząd Gminy w Domaradzu.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia konkursu
  na stanowisko dyrektora szkoły a także przez okres dwóch miesięcy po zakończeniu konkursu.
W przypadku gdy w wyniku konkursu nie zostanie Pan/Pani wyłoniony/a jako kandydat
na stanowisko dyrektora, Pani/Pana dane po upływie dwóch miesięcy zostaną zniszczone
a w przypadku gdy zostanie Pan/Pani kandydatem i zostanie powierzone Panu/Pani stanowisko dyrektora, dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres wynikający z jednolitego rzeczowego wykazu akt dostępnego w siedzibie Urzędu Gminy Domaradz.
powrot
Podmiot publikującyZOSZ Domaradz
WytworzyłKrystyna Bober - Kierownik ZOSZ2019-06-24
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2019-06-24 09:09
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2019-06-25 13:30
URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 17 lipca 2019r. 19:16:58
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.