URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 700.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych w ramach planowanego deficytu budżetu gminy
Zamawiający:                                                                                    Domaradz, 12.07.2018 r.
Gmina Domaradz
36-230 Domaradz 345
Tel. 13 43 470 41
                                                                                 
Znak sprawy: SK.3052.32.2018
 
Zapytanie ofertowe
Gmina Domaradz zaprasza do złożenia oferty na usługę: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 700.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych w ramach planowanego deficytu budżetu gminy”. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w formie zapytania ofertowego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)
 
 1. Opis przedmiotu zamówienia.
 1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu kredytu w walucie polskiej w kwocie 700 000zł (słownie: siedemset tysięcy złotych).
 2. Okres kredytowania 5 lat, termin spłaty kredytu od 30.06.2019 r. do 30.06.2023 r.
 3. Wykonawca uruchomi środki kredytu na wniosek Zamawiającego do dnia 1.10.2018 r.
 4. Oprocentowanie kredytu zmienne wg stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedniego oraz stałej  marży Wykonawcy, ustalonej na podstawie złożonej oferty. Zmiany oprocentowania kredytu następują w trybie miesięcznym.
 5. Zobowiązania Zamawiającego z tytułu odsetek od faktycznego zadłużenia regulowane będą wraz z ratami kapitałowymi. Spłata odsetek za okres od dnia postawienia kwoty kredytu do dyspozycji Zamawiającego do dnia 31.12.2018 r. nastąpi na ostatni dzień roboczy roku 2018.
 6. Marża Wykonawcy obejmująca wszelkie opłaty, prowizje i inne korzyści bankowe jest stała w umownym okresie kredytowania.
 7. Do obliczenia kosztu kredytu należy przyjąć stawkę WIBOR 1M z dnia 2 lipca 2018r .
 8. Do formuły naliczania odsetek należy przyjąć rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu.
 9. Spłata kredytu nastąpi w 5 ratach:
28.06.2019 r. 50.000 zł
30.06.2020 r.  50.000 zł
30.06.2021 r.  200.000 zł
30.06.2022 r.  200.000 zł
30.06.2023 r.  200.000 zł
 1. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową i kontrasygnatą Skarbnika Gminy.
 2. Zamawiający zastrzega sobie  prawo do niewykorzystania całości kredytu, przedterminowej spłaty całości lub części kredytu, zmiany harmonogramu spłaty rat kredytu bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych opłat.
 
 1. Informacja o procedurze zapytania ofertowego.
 1. Oferty należy przesłać pocztą lub złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy pokój nr 6, w zamkniętych kopertach. Koperta powinna być zaadresowana:
Gmina Domaradz
36-230 Domaradz 345
oraz oznaczona:
„Oferta na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego”.
Oferty należy składać do 27 lipca 2018 r. do godziny 10.00.
 1. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:
- formularz ofertowy wg załączonego wzoru stanowiący zał. Nr 1
- zezwolenie właściwego organu na wykonanie działalności gospodarczej w zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1876 z późn.zm.) - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę
- wzór umowy kredytowej, zawierający postanowienia niniejszego zapytania ofertowego wraz z harmonogramem spłaty kredytu
- pełnomocnictwo – o ile dotyczy.
 1. Kryterium wyboru: najniższa cena.
 2. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcą: Elżbieta Barud , tel. 13 43 470 41 w.19, e-mail: skarbnik@domaradz.pl.
 3. Zapytanie ofertowe  ogłoszone  zostało  na  stronie  internetowej http://bip.domaradz.pl zakładka: Zamówienia do 30 000 EURO.
 4. W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny oraz do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
 
 
 
 
 
 1. Celem zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego, wraz z zapytaniem ofertowym zamieszcza się na stronie internetowej http://bip.domaradz.pl następujące dokumenty:
 1. Sprawozdania budżetowe (zakładka: sprawozdania).
 2. Informacje i sprawozdania z wykonania budżetu (zakładka: sprawozdania).
 3. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie:
- projektu budżetu na 2018 r. (zakładka: budżet)
- projektu wieloletniej prognozy finansowej (zakładka: budżet)
- możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Domaradz na 2018 rok (zakładka: budżet)
- prawidłowości planowanej kwoty długu w latach 2018 -2023 (zakładka: budżet)
-  wykonania budżetu za 2017 r. (zakładka: sprawozdania)
- wydania opinii o możliwości spłaty kredytu zaciągniętego przez Gminę Domaradz (zakładka: zamówienia do 30 000 EURO).
 1. Uchwała budżetowa na 2018 r. wraz ze zmianami (zakładka: uchwały).
 2. Wieloletnia prognoza finansowa wraz ze zmianami (zakładka: uchwały).
 3. Uchwała Nr XL.254.2018 Rady Gminy Domaradz z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (zakładka: zamówienia do 30 000 EURO).
 4. Stan zadłużenia gminy na 30 czerwca 2018 r. (zakładka: zamówienia do 30 000 EURO).
 
 

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Formularz ofertowy. Plik doc 15.88 KB
Opinia RIO_kredyt Plik pdf 1.13 MB
Uchwała_kredyt Plik pdf 247.47 KB
Zadłużenie Plik pdf 179.25 KB
Zapytanie ofertowe Plik pdf 1.02 MB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Plik pdf 265.00 KB
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłElżbieta Barud - Skarbnik2018-07-12
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2018-07-12 09:12
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2018-07-31 15:01
URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 16 stycznia 2019r. 13:56:13
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.