URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnych w dniu 11.06.2019

GGiR 6840.2.2019                                                                                                                Domaradz 2019-05-06
OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Domaradz działając w oparciu o Ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami                   tj.  Dz.U.2018 poz. 270
 
Ogłasza
Publiczny przetarg nieograniczony ustny ( licytacja )
na sprzedaż
Nieruchomości rolnych, wchodzących w skład Zasobu Mienia Komunalnego gminy Domaradz wsi Domaradz
Przedmiotem przetargu jest działka :
 
l.p Jednostka ewidencyjna /obręb/ Nr działki Nr KW lub innego dokumentu własności Pow. Ogólna  działki Rodzaj użytku Cena wywoła-wcza
 
Wys.
Wadium
(zł)
 
Minimalne postąpienie
1. Golcowa 7354
 
Decyzja komunalizacyjna 0,14 ha
 
PsIV 20 700 zł 2070  zł
 
210 zł
 
 
 
 
Koszty związane z wyceną i sprzedażą działek ponosi kupujący
 
Działka 7354 o pow. 0,14 ha zlokalizowana w peryferyjnej części Domaradza gm. Domaradz w kompleksie nieruchomości rolnych, w oddaleniu od zabudowań. Teren działki jest lekko pochyły w kierunku południowo- zachodnim w całości pokryty trawą. Kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta. Działka nie posiada dostępu do dróg. Dojazd do działki odbywa się przez działki sąsiednie. Bezpośrednie i dalsze otoczenie nieruchomości stanowią nieruchomości rolne i leśne. Działka nie posiada uzbrojenia w urządzenie infrastruktury technicznej.
 
Zaprasza się zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu, który odbędzie się w dniu 
11 czerwiec 2019 r. godzinie 10.00- tej w Urzędzie Gminy w Domaradzu pok. Nr 3
 
Przetarg odbędzie się zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.
 • W przetargu mogą brać udział osoby, które dokonają wpłaty wadium w terminie nie później niż 3 dni przed przetargiem.
 • Wadium powinno być wniesione w pieniądzu w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Domaradzu na konto Gminy Domaradz nr 20  8642 1025 2008 2500 0172 0045
 • Dowód wpłaty wadium przedłoży uczestnik przetargu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 • Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 • Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu. 
 • Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 • Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę sprzedaży. Kandydat na nabywcę jest zobowiązany uiścić cenę sprzedaży w następujący sposób: najpóźniej w dniu spisania umowy kupna sprzedaży okazać kserokopię w Urzędzie gminy w Domaradzu pok. Nr 24.
 • Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości zostanie zawiadomiona o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży.
 • Organizator przetargu może odstąpić od przeprowadzenia przetargu w całości lub części bez podania przyczyn do chwili jego rozpoczęcia.
 • Szczegółowe informacje o przetargu, można uzyskać w pok. Nr 24 Urzędu Gminy.
 Wójt Gminy Domaradz
Jan Kędra
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2019-05-06
Publikujący Janusz Obłój - Janusz Obłój 2019-05-06 12:12

Ogłoszenie o dotacjach przyznanych na podstawie UCHWAŁA NR XXXIV/245/2014 RADY GMINY DOMARADZ z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu przez Gminę Domaradz.

Wójt Gminy Domaradz informuje, że po rozpatrzeniu wniosków klubów sportowych dotacje na rok 2019 zostały przyznane następującym klubom:
 1. LKS Golcowa - 32 000 zł
 2. Sokół Domaradz - 26 000 zł
 3. LZS Orły Temidy Domaradz 1989 - 10 000 zł
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2019-02-27
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2019-02-27 14:01
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2019-03-04 14:03

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany

Wójt Gminy Domaradz działając w oparciu o art. 15 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 121 ze zm.) wykazuje do zamiany nieruchomość gruntową, położoną w Domaradzu oznaczoną w ewidencji nieruchomości jako działka nr. 11808/1 o powierzchni  228 m2 .

Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą gminną o nawierzchni asfaltowej. Północna część działki przecina napowietrzna linia elektroenergetyczna, gazociąg oraz sieć kanalizacji sanitarnej.  Bezpośrednie i bliskie otoczenie nieruchomość stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Na rzecz właściciela nieruchomości położonej w Domaradzu oznaczonej w ewidencji nieruchomości jako działka nr. 11836/2 o powierzchni 198 . Położonej w zbliżonej lokalizacji do nieruchomości 11808/2.

Przedmiotowe działki nr. 11808/1 oraz 11836/2 położone w miejscowości Domaradz nie są objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Domaradz.

Przedmiotowa zamiana zostanie dokonana w drodze bezprzetargowej z zastosowaniem dopłaty. Dopłata do działki nr 11808/1 będącej w posiadaniu Gminy Domaradz wynosi 375 zł. Dopłatę należy uiścić na konto Urzędu Gminy Domaradz 44 8642 1025 2008 2500 0172 0001 przed zawarciem aktu notarialnego. Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży tj. operat szacunkowy oraz sporządzenie aktu notarialnego ponosi osoba fizyczna.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 21 luty 2019 r. do 14 marzec 2019 r.  Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 pkt 2 zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. z póź. zm. upływa z dniem 4 kwiecień 2019r.

Zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami nieruchomość jest zbywana na drodze bezprzetargowej jeżeli: zbycie następuje w drodze zamiany lub darowizny.

Osoby zainteresowane zamianą nieruchomości, o której mowa w niniejszym wykazie winny zapoznać się z przedmiotem zamiany w siedzibie Urzędu Gminy Domaradz pok. 25.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłMałgorzata Domaradzka - inspektor2019-02-22
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2019-02-22 14:10

Postępowanie rekrutacyjne i postepowanie uzupełniające do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do klas I publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Domaradz w roku szkolnym 2019/2020

        ZARZĄDZENIE Nr 0050.3.2019
WÓJTA GMINY DOMARADZ
 
z dnia 03 stycznia 2019 r.
 
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do klas I publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Domaradz w roku szkolnym 2019/2020 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) oraz  art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 w związku z art. 29 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz. 996 ze zm.) zarządza się, co następuje:
 
§ 1. Określa się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Domaradz tj.:
 
 
Lp. Czynność Postępowanie rekrutacyjne Postępowanie uzupełniające
1. Składanie wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 1 marca
do 22 marca 2019r.
od 09 kwietnia
do 16 kwietnia 2019r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 i art. 158 ustawy Prawo oświatowe
do 27 marca 2019r. do  18 kwietnia 2019r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 28 marca 2019r. 19 kwietnia 2019r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 29 marca
 do 04 kwietnia 2019 r.
od 22 kwietnia
do 25 kwietnia 2019r.
 
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 05 kwiecień 2019r. 26 kwietnia 2019r.
 
 
 
 
§ 2. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym  do publicznych przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Domaradz na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego obowiązują następujące  kryteria, liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone w uchwale Nr XXVI/176/2017 Rady Gminy w Domaradz z dnia 8 marca 2017r. tj.:
 
 
Kryterium Liczba           punktów Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium
Dziecko obojga rodziców (prawnych opiekunów) pracujących lub studiujących w systemie stacjonarnym/samotnie wychowujących dziecko  
1
np.: zaświadczenie z zakładu pracy każdego z rodziców/prawnych opiekunów;  w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej lub dowód rozliczania się z ZUS lub Urzędem Skarbowym;                                         zaświadczenie ze szkoły lub z uczelni potwierdzające pobieranie nauki w trybie dziennym/Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.
 
Czas pobytu dziecka w przedszkolu
- 5 godzin dziennie
- 6 godzin dziennie
- 7 godzin dziennie

- 8 godzin dziennie
- 9 godzin dziennie
 
0
1
2
3
4
Oświadczenie o planowanym pobycie dziecka ze wskazaniem liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu
rodzeństwo dziecka kontynuującego wychowanie przedszkolne w przedszkolu pierwszego wyboru
 
 
1
 
oświadczenie o rodzeństwie kontynuującym wychowanie przedszkolne w przedszkolu  pierwszego wyboru
 
Wiek dziecka – w pierwszej kolejności kwalifikowane jest dziecko, które urodziło się najwcześniej w tym:
- dziecko 5letnie
(Pierwszeństwo z mocy prawa)
- dziecko 4letnie
(pierwszeństwo z mocy prawa)
- dziecko 3letnie
(pierwszeństwo z mocy prawa)
- dziecko 2,5letnie

 
 
 
 
 
5
 
4
 
3
 
2
 
miejsce pracy rodzica/prawnego opiekuna lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej rodzica/prawnego opiekuna znajduje się w miejscowości,
w której znajduje się przedszkole pierwszego wyboru.
 
1
zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie lub w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej lub dowód rozliczania się z ZUS lub Urzędem Skarbowym
 
 
 
 
 
 
 
§ 3.W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Domaradz, prowadzonym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół, obowiązują następujące kryteria, liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone w uchwale Nr XXVI/177/2017 Rady Gminy Domaradz z dnia 8 marca 2017r. tj.:
 
Kryterium Liczba           punktów Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium
dziecko obojga rodziców (prawnych opiekunów) pracujących lub studiujących w systemie stacjonarnym/samotnym wychowywaniu dziecka  
1
np.: zaświadczenie z zakładu pracy każdego z rodziców/prawnych opiekunów;  w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej lub dowód rozliczania się z ZUS lub Urzędem Skarbowym;  zaświadczenie z uczelni zawierające informacje o stacjonarnym systemie studiów/
rodzeństwo dziecka kontynuuje edukację  w szkole podstawowej pierwszego wyboru
 
 
1
oświadczenie o rodzeństwie kontynuującym edukację w szkole podstawowej  pierwszego wyboru
 
miejsce pracy rodzica/prawnego opiekuna lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej rodzica/prawnego opiekuna znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej,                do przyjęcia której ubiega się kandydat
 
 
1
zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie lub w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej lub dowód rozliczania się z ZUS lub Urzędem Skarbowym
 
 
 
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół prowadzonych przez Gminę Domaradz.
 
§ 5. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Domaradz oraz na tablicach ogłoszeń
i stronach internetowych szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Domaradz.
 
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                                                                             Wójt Gminy
                                                                                                                                               Jan Kędra                        
 
Podmiot publikującyZOSZ Domaradz
WytworzyłKrystyna Bober - Kierownik ZOSZ2019-01-03
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2019-01-03 15:36
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2019-01-03 15:38
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 21 maja 2019r. 04:41:05
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.