URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. gospodarki komunalnej

SE.2110. 1 .2017                                                                                               Domaradz, dnia  14.09.2017 r.

Wójt Gminy Domaradz

Na podstawie art.11 ustawy  z dnia 11 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych
(  Dz. U. z 2016 r., poz. 902 )
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Domaradzu,
36-230 Domaradz 345
 
inspektor ds. gospodarki komunalnej
1.Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:
1)posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwo kraju Unii Europejskiej albo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem posiadania znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.
2)korzystanie z pełni praw publicznych,
3)niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
4)nieposzlakowana opinia,
5)wykształcenie wyższe II stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym - kierunek administracja publiczna i finanse lub rachunkowość lub prawo i finanse lub rachunkowość,
6)minimum 3 letni  staż pracy, poświadczony świadectwem pracy lub zaświadczeniem wystawionym przez pracodawcę,
7) znajomość przepisów prawnych:
a) ustawa  o samorządzie gminnym,
b) ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego,
c) ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
d) ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
e)znajomość wybranych zagadnień ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  – Dział I Rozdział 1-6,
f) znajomość wybranych zagadnień ustawy  z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości –
    Rozdział 2 i 3,
g) ustawy prawo zamówień publicznych,
 
2.Wymagania dodatkowe:
1) preferowany 3 letni staż pracy  w administracji samorządowej na stanowiskach związanych z gospodarką komunalną.
2) biegła znajomość obsługi komputera i programów Office: Word i Exel
2)umiejętność samodzielnej pracy i rozwiązywania powierzonych zadań,
3)umiejętność pracy w zespole,
4)komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów, kreatywność i odpowiedzialność.
 
 
3.Zakres zadań na stanowisku, na które prowadzony jest nabór:
Do zadań przypisanych na stanowisku Inspektora ds. gospodarki komunalnej należy wykonywanie zadań własnych Gminy  związanych  z prowadzeniem gospodarki wodno -  ściekowej i systemem odbierania odpadów komunalnych.
  1. Opracowanie projektów uchwał w zakresie gospodarki komunalnej,
  2. Udział w przygotowaniu postępowania przetargowego na wybór wykonawcy  zadania publicznego  polegającego na odbiorze odpadów komunalnych na terenie Gminy Domaradz,
  3. Kontrola i nadzorowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy, w tym:
  1. realizacja zadań  powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
  2. wykonywania obowiązków w zakresie gospodarki odpadami i odprowadzania ścieków  przez właścicieli nieruchomości,
  3. osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji  przekazywanych do składowania.
  1. Terminowe, zgodne z Ordynacją podatkową wszczynanie postępowania zmierzającego do przymusowego ściągania należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi poprzez wystawianie upomnień i sporządzanie tytułów wykonawczych,
        5)  Sporządzanie sprawozdawczości z zakresu gospodarki komunalnej.
        6)  Wystawianie faktur  i księgowanie wpłat za usługi i opłaty komunalne.
        7) Sporządzanie rejestru sprzedaży dla celów podatku VAT na podstawie wystawionych faktur.
        8)  Uzgadnianie dochodów w celu sporządzania sprawozdań finansowych.
        9)  Obsługa systemów informatycznych (Faktura, WIP, GOK, EKO+).
     10)  Zastępowanie kierownika referatu gospodarki komunalnej w razie jego nieobecności.
      11) Realizacja innych zadań i działań  wynikających z przepisów prawa lub doraźnej potrzeby 
             związanych z funkcjonowaniem gospodarki komunalnej.
 
4.Warunki pracy:
1) W przypadku, gdy zatrudnienie w Urzędzie Gminy w Domaradzu jest pierwszą pracą na stanowisku urzędniczym w jednostkach samorządowych pracownika obowiązuje odbycie służby przygotowawczej. Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony, maksymalnie na 6 miesięcy, po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę.
2)Wymiar czasu pracy : pełny etat,
3) Miejsce pracy: Urząd Gminy w Domaradzu, 36-230 Domaradz 345, budynek bez windy, praca przy komputerze.
4) Wynagrodzenie zasadnicze w przedziale 2000,00  – 2300,00 zł brutto.
 
5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w sierpniu 2017 r. wynosi 6%.
 
 
 
 
6.Wymagane dokumenty:
1) podpisane odręcznie : curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny,
2) kopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
3) kopia świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy.
4) podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni  praw publicznych,
5) podpisane odręcznie oświadczenie , że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
6) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.
7) podpisana odręcznie klauzula o treści :„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r.  Nr 101, poz.926 z późń.zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r Nr 223, poz. 1458 z późń.zm.)
Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze „ Inspektor ds. gospodarki komunalnej”  należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Domaradzu w pok. Nr 6, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Domaradzu, 36-230 Domaradz 345, w terminie do dnia 25.09.2017r. do godz.15.00.
Aplikacje które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o przebiegu i wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Domaradz.
 
 
                                                                                                           Wójt Gminy
                                                                                                            Jan Kędra
 
 

Załączniki:

Informacja o wynikach konkursu Plik doc 12.27 KB
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDanuta Czerwińska - Sekretarz2017-09-14
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2017-09-14 08:47
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2017-10-10 15:20
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 27 maja 2018r. 11:46:30
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.