URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Przebudowa i remont dróg gminnych oraz utwardzenie placów na terenie gminy Domaradz

ZMIANY:
2020-06-26 07:49:18: Dodano wynik do przetargu
2020-05-28 14:13:12: Dodano plik Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.pdf
Więcej >>>
2020-05-28 14:13:11: Dodano plik Przedmiary robót.pdf
2020-05-28 14:13:11: Dodano plik mapa Golcowa.pdf
2020-05-28 14:13:11: Dodano plik mapa Domaradz.pdf
2020-05-28 14:13:11: Dodano plik mapa Barycz.pdf
2020-05-28 14:11:01: Dodano plik Zał 6 Projekt umowy drogi i place.pdf
2020-05-28 14:11:01: Dodano plik Zał 5 Wykaz osób.doc
2020-05-28 14:11:01: Dodano plik Zał 4 Wykaz wykonanych robót.doc
2020-05-28 14:11:01: Dodano plik Zał 3 Oświadczenie grupa kapitałowa.doc
2020-05-28 14:11:01: Dodano plik Zał 2 Oświadczenie wykonawcy.doc
2020-05-28 14:11:01: Dodano plik Zał 1 Formularz oferty.doc
2020-05-28 14:11:01: Dodano plik SIWZ Drogi i Place.pdf
Ogłoszenie nr 545035-N-2020 z dnia 2020-05-28 r.
Gmina Domaradz: Przebudowa i remont dróg gminnych oraz utwardzenie placów na terenie gminy Domaradz
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Ogłoszenie nr 545035-N-2020 z dnia 2020-05-28 r.
Gmina Domaradz: Przebudowa i remont dróg gminnych oraz utwardzenie placów na terenie gminy Domaradz
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Domaradz, krajowy numer identyfikacyjny 37044022900000, ul. Domaradz  345 , 36-230  Domaradz, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 13 4347041, 4347051, e-mail gmina@domaradz.pl, faks 134 347 041.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):


I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
bip.domaradz.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
NieDostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
NieOferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres


 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie - osobiście albo za pośrednictwem operatora pocztowego (firmy kurierskiej).
Adres:
Urząd Gminy Domaradz, 36-230 Domaradz 345

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i remont dróg gminnych oraz utwardzenie placów na terenie gminy Domaradz
Numer referencyjny: ZP.271.2.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu następujących zadań: 1.1 Utwardzenie istniejącego placu przy budynku OSP Domaradz – Poręby na dz. nr ewid. 6137 – obejmujące swoim zakresem: mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o gr. 12 cm – 31 m2; wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu – 3,72 m3; roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi z transportem do 1 km – 122,16 m3; mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne – 305,40 m2; wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - gr warstwy po zagęszcz. 10 cm - 305,40 m2; podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna o gr. po zagęszcze. 15 cm – 305,40 m2; podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa górna o gr. po zagęszcze. 8 cm – 305,40 m2; nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowo-żwirowych – warstwa wiążąca asfaltowa – gr. po zagęszcz. 4 cm – 305,4 m2; nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowo-żwirowych – warstwa ścieralno - asfaltowa – gr. po zagęszcz. 3 cm – 305,4 m2; roboty ziemne wykon. koparkami z transp. urobku na odl. do 1 km (zejście) – 4,87 m3; mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne (zejście) – 16,25 m2; wykonan. i zagęszcz. mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi – gr. warstwy po zagęszcz. – 16,25 m2; podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa górna o gr. po zagęszcze. 13 cm – 16,25 m2; nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowo-żwirowych – warstwa wiążąca asfaltowa – gr. po zagęszcz. 4 cm – 16,25 m2; nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowo-żwirowych – warstwa ścieralno - asfaltowa – gr. po zagęszcz. 3 cm – 16,25 m2; nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowo-żwirowych – warstwa ścieralno - asfaltowa – gr. po zagęszcz. 5 cm – 58,56 m2; ręczne kopanie rowów dla kabli o gł. 0,8 m i szer. Do 0,4 m – 37,00 m; układanie rur ochronnych z PCW AROT o śr. 110 mm PS w wykopie – 37,00 m, nasypanie warstwy piasku gr. 0,1 m na dno rowu kablowego o szer. do 0,4 m – 37,00 m; ręczne zasypanie rowów dla kabli o gł. Do 0,8 m i szer. Dna do 0,4 m w gruncie kat. III – 37 m; 1.2 Remont istniejącej drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Baryczy – obejmujący swoim zakresem: rozebranie okładziny ściennej z płytek kamiennopodobnych łupanych - 6,75m2; rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu gr. 12 cm ścian – 6,75 m2; ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej o wysokości 8 cm na podsypce piaskowej - 21,08 m2; rozebranie obrzeży betonowych 6x20cm na podsypce cementowo-piskowej (do ponownego wbudowania) 15,10m; mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm (7,3x4)=(2x10)=49,20m2; wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km- 5,90 m3; roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi, transport urobku samochód. Samowyładowczymi na odległość do 1 km (korytowanie drogi) 2x10x0,3=6m3 , Regulacja pionowa, pozioma studzienek dla włazów kanałowych- 1 szt; roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi, transport urobku samochód. Samowyładowczymi na odległość do 1 km (wykop pod płytkę odbojową) 10x0,7x0,3=2,10m3; przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekko-mokrą oczyszczenie mechaniczne i zmycie 6,75 m2, przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekko-mokrą- gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie 6,75 m2, docieplenie ścian pełnych z przyklejeniem styropianu gr. 12 cm z zadyblowaniem i jednej warstwy siatki na pow. betonowej 6,75 m2; Okładziny elewacyjne z płytek kamiennopodobnych piaskowych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej o grubości 4mm 6,75 m2; obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 6,10+6,30+10=22,4mb; wykonanie i zagęszczanie mechaniczne warstwy odsączającej w krycie lub na całej szerokości drogi – grubości warstwy po zag.10 cm 20 m2; podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 20m2; podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm; nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych- warstwa wiążąca asfaltowa – grubości po zagęszcz. 4 cm 20 m2 ; nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, prostokątnej 20x10 cm na podbudowie filtracyjnej o grubości 20 cm (płytka odbojowa) – 7,0 m2; układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm – 21-50 elementów /m2 (kostka z rozbiórki) – 21,080 m2; oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych (17x7,30)+(35x3)=229m2 skropienie asfaltem nawierzchni 229 m2 ; wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową ręczne 13 ton; obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (zejście ze skarpy) - 6,0 m; nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej (zejście) - 1,2m2 1.3 Przebudowa drogi nr ewid. 1905, 2000 w miejscowości Golcowa – obejmująca swoim zakresem : mechaniczna rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych sześciokątnych lub kwadratowych o gr. 12 i 15 cm bez wzgl. na rodzaj spoinowania i podsypki z wywozem na odl. do 3 km – 271,50 m2; mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 543,0 m2; wykonanie i zagęszcz. mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi – gr. warstwy po zagęszcz. 10 cm (pospółka) 543,00 m2; podbudowa z kruszywa łamanego (tłuczeń sortowany) – warstwa dolna o gr. po zagęszcze. 15 cm – 543,00 m2; podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa górna o gr. po zagęszcze. 10 cm – 543,00 m2; nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowo-żwirowych – warstwa wiążąca asfaltowa – gr. po zagęszcz. 4 cm – 452,50 m2; nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowo-żwirowych – warstwa ścieralno - asfaltowa – gr. po zagęszcz. 3 cm – 452,50 m2; nawierzchnia z kruszywa łamanego – gr. po zagęszcz 7 cm (pobocza0 – 90,50 m2; 1.4 Utwardzenie istniejącego placu przy Szkole Podstawowej w Baryczy na dz. nr ewid. 2333/2 obejmująca swoim zakresem: rozebranie krawężników betonowych 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej – 16mb; rozebranie obrzeży 8x30cm na podsypce cementowej - 53mb; usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15cm za pomocą spycharek - 171m3; roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do1km (korytowanie ) – 12m3; mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -171m2; cięcie piła nawierzchni bitumicznych na gł.do 5cm- 60mb; wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami na odkład (wyłomy) – 13m3; podbudowa kruszywa łamanego- warstwa górna po zagęszczeniu 20cm (wyłomy) – 65m2; wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie grubość po zagęszczeniu 10cm. (pospółka na poszerzenie parkingu) – 171m2; podbudowa z kruszywa łamanego(tłuczeń sortowany) warstwa dolna o gr. 15cm – 171m2; podbudowa z kruszywa łamanego- warstwa górna gr. 10cm – 171m2; ułożenie krawężnika drogowego 15x30 na ławie z oporem – 75,6mb; skropienie asfaltem nawierzchni drogowych – 294m2; nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo żwirowych warstwa wiążąca gr. 4cm. – 171m2; nawierzchnia z mieszanek mineralno- bitumicznych grysowo-żwirowych warstwa ścieralna gr.5cm. - 465m2; plantowanie skarp i korony nasypów – 105m2

II.5) Główny kod CPV: 45233000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111000-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (suma gwarancyjna co najmniej 200 000,00 zł – słownie: dwieście tysięcy złotych) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Okres ważności polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia musi być ważny na dzień składania ofert
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane, polegające na budowie, odbudowie, przebudowie, modernizacji lub remoncie dróg o nawierzchni mineralno-bitumicznych o wartości nie mniejszej niż 200 tys. zł każda. b) Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 1 osobą, która będzie wykonywać zamówienie, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej. Zamawiający wymaga aby osoba ta posiadała co najmniej 2-letnie uprawnienia w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalności.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w rozdz. V SIWZ, b) wykaz robót budowlanych według wzoru stanowiącego zał. nr 4 do SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, c) wykaz osób według wzoru stanowiącego zał. nr 5 do SIWZ, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca dołączy do oferty kosztorysy ofertowe, opracowane na podstawie załączonych przedmiarów robót z podziałem na poszczególne zadania. 2. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, składa Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 – wg zał. nr 3 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca biorący udział w niniejszym postępowaniu wnosi wadium najpóźniej przed terminem składania ofert w wysokości: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena oferty 60,00
Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
2. Działając zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy p.z.p. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących okolicznościach, przy spełnieniu następujących warunków zamiany: 1) Wystąpienia istotnych lub nieistotnych wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji – zmianie ulegnie odpowiednio termin realizacji zamówienia. 2) Zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy – zmianie może ulec termin realizacji umowy. 3) Gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia – Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji umowy. 4) Zaistnienia siły wyższej – Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji umowy. 5) Zaistnienia niekorzystnych warunków atmosferycznych t.j. deszczu, gradu, niskich temperatur oraz innych warunków atmosferycznych przez dłuższy okres czasu uniemożliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji umowy. 6) Przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji umowy. 7) Zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych. 8) Aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny. 9) Zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych. 10) Zmiany ilości robót budowlanych, usług lub dostaw w stosunku do przedmiaru, pod warunkiem że nie wykraczają one poza zakres dokumentacji projektowej i zasady wiedzy technicznej. 11) Zmiany wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawku podatku VAT poprzez ustalenie wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień powstania obowiązku podatkowego (wystawienia faktury VAT). 3. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to przykładowo, okoliczności: 1) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy, 2) powodujące poprawienie parametrów technicznych, 3) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. 4. Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń. W/w zmiany muszą być każdorazowo zatwierdzone przez zamawiającego. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją techniczną, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy. 6. Konieczne roboty zamienne mogą być wykonane (lub ,,zaniechane”) na podstawie protokołów konieczności zatwierdzonych przez Zamawiającego. Bez zatwierdzenia ,,protokołów konieczności” przez Zamawiającego Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania ww. robót lub rezygnować z wykonania robót ,,zamiennych” 7. Jeżeli, pomimo zachowania przez Zamawiającego należytej staranności w sprawdzeniu dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznych zostaną w nich wykryte wady lub usterki, Zamawiający doprowadzi do ich usunięcia i uzgodni z Wykonawcą sposób wykonania robót budowlanych wynikający ze zmian tej dokumentacji. Ze względu na przyjętą formę ryczałtu jako zapłatę wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy skutki finansowe dokonanych zmian obciążą Wykonawcę, o ile zmiany nie będą wykraczały poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 8. Możliwa jest zmiana dotycząca realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 1) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 2) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, 3) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie ; 9. Ponadto możliwa jest zmiana dotycząca realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 1) konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 2) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej w umowie. 10. Możliwa jest zmiana postanowień zawartej umowy, niezależnie od ich wartości, jeżeli zamiany nie są istotne w rozumieniu przepisów art. 144 ust. 1e Ustawy Prawo zamówień publicznych. 11. Warunkiem dokonania zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego: 1) opis propozycji zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) opis wpływu zmiany na termin i koszt wykonania umowy. 12. Roboty dodatkowe mogą być wykonane na podstawie protokołów konieczności zatwierdzonych przez Zamawiającego. Bez zatwierdzenia ,,protokołów konieczności” przez Zamawiającego Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania ww. robót. 13. Podstawę obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy za roboty dodatkowe stanowić będzie zatwierdzony przez Zamawiającego kosztorys ofertowy robót dodatkowych opracowany na podstawie cen jednostkowych i danych wyjściowych do kosztorysowania przyjętych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy z dnia… – w przypadku braku właściwych cen Wykonawca kalkulując cenę jednostkową przyjmuje ceny materiałów wg cen zakupu i pracy sprzętu wg faktycznie poniesionych kosztów lecz nie wyższe niż średnie ceny materiałów i pracy sprzętu wg SECOCENBUDU dla rejonu podkarpackiego, dla kwartału poprzedzającego kwartał, w którym wykonywane są roboty
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-15, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
 
Data składania ofert:
2020-06-15 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-06-15 10:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
PublikującyJanusz Obłój 2020-05-28 14:09:00
Modyfikował(a) Janusz Obłój 2020-06-26 07:49:18
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ Drogi i Place 751.34 KbPlik pdf
2. Zał 1 Formularz oferty 50.50 KbPlik doc
3. Zał 2 Oświadczenie wykonawcy 46.50 KbPlik doc
4. Zał 3 Oświadczenie grupa kapitałowa 34.50 KbPlik doc
5. Zał 4 Wykaz wykonanych robót 36.00 KbPlik doc
6. Zał 5 Wykaz osób 34.50 KbPlik doc
7. Zał 6 Projekt umowy drogi i place 383.89 KbPlik pdf
8. mapa Barycz 1002.74 KbPlik pdf
9. mapa Domaradz 584.74 KbPlik pdf
10. mapa Golcowa 659.63 KbPlik pdf
11. Przedmiary robót 2.60 MBPlik pdf
12. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 1.55 MBPlik pdf

URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 29 listopada 2020r. 14:44:04
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.