URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Remont dróg rolniczych w miejscowościach Barycz i Golcowa

Gmina Domaradz, 36-230 Domaradz 345
ogłasza przetarg nieograniczony na:
Remont dróg rolniczych w miejscowościach Barycz i Domaradz

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia:
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu dróg rolniczych w miejscowościach Barycz i Golcowa, a w szczególności:
1. Droga Barycz - Gibałówka długości 340 mb. szerokość 2,5 m w km.0+000 - 0+340: wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniem kamiennym o gr. ponad 10 cm, profilowanie istniejącej nawierzchni, wykonanie nawierzchni grubości 10 cm po zagęszczeniu, z tłucznia kamiennego zaklinowanego klińcem kamiennym, oczyszczenie rowów długości 98 mb z namułu gr. 20 cm,  wymiana przepustów z rur betonowych O 30 na nowe o średnicy O 50 - 2 szt. wykonanie ścieków z elementów betonowych na podsypce cementowo-piaskowej.
2. Droga Golcowa - Śmiglówka  długość 370 mb. szer.3 m w km.0+000 - 0+370: wykonanie nawierzchni grubości 10 cm po zagęszczeniu, z tłucznia kamiennego zaklinowanego klińcem kamiennym, wykonanie 4 szt. ścieków z elementów betonowych na podsypce cementowo-piaskowej.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 1 miesiąca od momentu udzielenia zamówienia z możliwością skrócenia przez wykonawcę.

Wadium:    W niniejszym postępowaniu nie jest wymagane wnoszenie wadium.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert: wariantowej, częściowej, równoważnej.

Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia można uzyskać na stronie internetowej zamawiającego www.domaradz.pl, w siedzibie zamawiającego, pok. 24 .

Termin i miejsce składania ofert: 01 sierpnia 2007 r.  godz. 9.30 w siedzibie zamawiającego pok. nr 6. 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty składania ofert.

W postępowaniu stosowane będą  kryteria wyboru  ofert i ich znaczenie: Cena oferty - 100 %.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy: nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy,
przedłożą stosowne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  oraz dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków wymagane w rozdz. VI specyfikacji,
potwierdzą wykonanie co najmniej 3 zamówień o podobnym charakterze i wartości podobnej do niniejszego zamówienia,
posiadają niezbędną kadrę techniczną do realizacji zamówienia, a w szczególności kierownika robót posiadającego odpowiednie uprawnienia w branży drogowej bez ograniczeń, z co najmniej 10?letnim stażem pracy.
Ocena spełnienia warunków wymaganych przez oferentów dokonana zostanie komisyjnie, na posiedzeniu niejawnym, poprzez:
sprawdzenie dokumentów i oświadczeń w zakresie kompletności, aktualności, odpowiadania wymogom postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, czytelności oraz złożenia stosownych podpisów przez upoważnione do tego osoby, sprawdzenia wyceny pod względem kompletności zakresu rzeczowego.

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie zamierza zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów, ani przeprowadzać aukcji elektronicznej.

Wójt Gminy Domaradz
mgr Jan Pilch

Data składania ofert:
2007-08-01 23:59:59
powrót
Treść jest nieaktywna (archiwum)
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
Wytworzył Janusz Obłój 2007-07-10 15:29:07
PublikującyTomasz Bober 2007-07-10 15:29:07

URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 08 sierpnia 2020r. 16:27:06
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.