Wybór ławników do Wydziału Pracy

Uchwała  Nr XI/ 71/03
  Rady  Gminy  Domaradz
z  dnia   14 października 2003 r.

   w  sprawie wyboru ławników ludowych do Wydziału Pracy Sądu Rejonowego
w Krośnie.


  Na  podstawie  art. 18 ust  2 , pkt 15 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. samorządzie  gminnym  (  tekst  jednolity  Dz. U. z  2001 r. Nr  142 ,  poz. 1591 z  późn. zm) oraz  art.160 § 1   ustawy z dnia 27 lipca 2001 r ." prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz.U.Nr 98, poz.1070 z późn.zm.)

Rada  Gminy  uchwala
co  następuje :

§ 1

Na podstawie protokołu komisji skrutacyjnej stwierdza się, że w wyniku głosowania tajnego na ławników ludowych do Wydziału Pracy Sądu Rejonowego w Krośnie wybrana została - Bożena Drapała zam. Domaradz.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.


 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2006-07-07
Publikujący -