Uchylenie uchwały o nadaniu nazwy ulicom

Uchwała Nr XII/ 77/03
Rady  Gminy  Domaradz
z  dnia  25 listopada  2003 r.

w sprawie  uchylenia własnej Uchwały Nr V/38/03 z  dnia  24 marca 
    2003 r.  w sprawie nadania nazw ulicom.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm. )


Rada  Gminy  u c h w a l a
co  następuje :

§ 1

Uchyla się  własną Uchwałę Nr V/38/03 z  dnia  24 marca  2003 r.  w sprawie nadania nazw ulicom.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie  na tablicach ogłoszeń
w miejscowości oraz opublikowaniu w Kwartalniku  "Aktualności Gminy Domaradz"


 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2006-07-07
Publikujący -