Opracowanie

Uchwała Nr XVIII/113/04
Rady  Gminy  Domaradz
z  dnia 6 sierpnia 2004 r.

w sprawie  przystąpienia do opracowania "Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Domaradz."


 Na podstawie art. 6 ust. 1 oraz18 ust. 2 pkt. 6 ustawy dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )

Rada  Gminy  u c h w a l a
co  następuje :

§ 1

Przystępuje się do opracowania "Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Domaradz."

§ 2

Upoważnia się komisje stale Rady Gminy do zaopiniowania "Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Domaradz."

§ 3

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2006-07-07
Publikujący -