Przekształcenie SP ZOZ w Domaradzu

Uchwała Nr XV/89/04
Rady Gminy Domaradz
z dnia 25 marca 2004 r.

w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Domaradzu.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 36 i art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz.U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.)

Rada Gminy u c h w a l a

co następuje :


§ 1

Ogranicza się działalność Publicznego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Domaradzu poprzez wydzielenie z jego struktury organizacyjnej Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Golcowej, który wejdzie w skład Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Sośnina" w Komborni 53.

§ 2


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Sośnina" w Komborni 53 zapewni udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom korzystającym wcześniej

z usług świadczonych przez Wiejski Ośrodek Zdrowia w Golcowej bez żadnych ograniczeń na zasadach pełnej dostępności w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń.


 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2006-07-07
Publikujący -