Wyrażenie zgody na rozbiórkę budynku

Uchwała Nr XXIX/182/05  
Rady  Gminy  Domaradz
z dnia  15 grudnia  2005 r.

w sprawie  wyrażenia zgody na  rozbiórkę budynku w którym miała siedzibę   Szkoła Podstawowa Nr 2 w Golcowej do roku 2002.


Na podstawie art. 18 ust. 1   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z  2001r. Nr 142, poz.1591 
z późn. zm.)

Rada Gminy  u c h w a l a
co następuje :   

§ 1

Wyraża się zgodę na rozbiórkę budynku, w którym miała siedzibę  Szkoła Podstawowa Nr 2 w Golcowej do 2002 r., bez dokonania aktualnej wyceny.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2006-07-07
Publikujący -