Program Ochrony Środowiska

Uchwała Nr XXVIII/181/05
Rady  Gminy  Domaradz
z dnia   28 września  2005 r

w  sprawie   Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami.

Na  podstawie  art.  18  ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591) oraz art. art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.-   prawo  ochrony środowiska  (  Dz. U.  Nr 62 , poz. 627  z późn. zm) oraz art. 14 ust.1 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z późn.zm.)

Rada Gminy u c h w a l a
co następuje

§ 1

Uchwala się Program Ochrony Środowiska wraz z Planem  Gospodarki Odpadami dla Gminy Domaradz stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.

Pliki:
1. 77_POŚ.zip
2. 78_PGO.zip
 

Załączniki:

77_PO.zip Plik zip 214.35 KB
78_PGO.zip Plik zip 182.39 KB
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2006-07-07
Publikujący -