Wyrażenie zgody na zawarcie umowy

Uchwała Nr XXVIII/177/05  
Rady  Gminy  Domaradz
z dnia 28 września 2005 r.

w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie umowy  oraz  zabezpieczenia w formie weksla "in blanco"


  Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 51, 58  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z  2001r. Nr 142, poz.1591 
z późn. zm.)

Rada Gminy  u c h w a l a
co następuje :   

§ 1

Wyraża się zgodę na zawarcie  przez Wójta Gminy  Domaradz  umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. "Sala gimnastyczna z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Baryczy" do kwoty 200.000 złotych ze środków Funduszu
i zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania tych środków w formie weksla "in blanco" na zasadach określonych w tejże umowie i deklaracji weksla.

§ 2

Realizacja zabezpieczenia następowała będzie w latach 2005-2006  z dochodów " podatków i opłat lokalnych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 


 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2006-07-07
Publikujący -