Zgoda na nieodpłatne nabycie nieruchomości

Uchwała  Nr XXVII/ 175/05
Rady   Gminy  Domaradz
z  dnia 2 września 2005  r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie  nieruchomości .


   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit.a  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001  r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603
z późn.zm.)

Rada  Gminy  u c h w a l a
co  następuje :

§ 1

Wyrazić zgodę na nieodpłatne nabycie  od osoby prawnej następujących nieruchomości : Nr 59/6 o pow. 0,08 ha,  4887/2 o pow. 0,05 ha,  4973/1 o pow. 0,12 ha, 5130/2 o pow. 0,03 ha, 6142/2  o pow. 0, 01 ha   położonych 
w Baryczy.

§ 2

Wykonanie uchwały  powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.


 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2006-07-07
Publikujący -