Zabezpieczenie środków dla potrzeb ZPORR

Uchwała  Nr XXV/158/05
Rady   Gminy   Domaradz
z  dnia  29 kwietnia 2005 r.

w sprawie  zabezpieczenia środków finansowych dla potrzeb Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.


   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001  r. Nr 142, poz. 1591) 


Rada Gminy  u c h w a l a
co  następuje :

§ 1

Zabezpiecza się środki finansowe  na  realizację w  2006 r.  zadania przyjętego w Planie Rozwoju Lokalnego  - "Przebudowa dróg gminnych  w Gminie Domaradz - etap I".
Nazwa Programu: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju 
  Regionalnego
Priorytet 3. Rozwój Lokalny
Numer Działania : 3.1 Obszary Wiejskie - odrębny nabór wniosków dotyczący dróg gminnych i powiatowych o ograniczonej skali finansowej
Wartość zadania:   275.290 zł
   w tym:
   - środki własne   110. 116,-
   - ZPORR    137. 645,-
   - środki z budżetu państwa    27. 529,-

  
§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2006-07-07
Publikujący -