Zmiana uchwały o przyjęciu Planu Rozwoju Lokalnego

Uchwała  Nr XXV/154/05
Rady   Gminy  Domaradz
z  dnia 29 kwietnia  2005 r.

w sprawie   zmiany własnej Uchwały Nr XXII/124/04 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy    Domaradz.

 


Na podstawie art. 6 ust. 1 oraz art.  18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001  r. Nr 142, poz. 1591)

Rada  Gminy  u c h w a l a
co  następuje :

§ 1

W Uchwale Nr XXII/124/04  z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Domaradz  w  każdym  przypadku  słowa :
,, modernizacja dróg''  zastępuje  się  słowami  ,,przebudowa dróg''


§ 2

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.


 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2006-07-07
Publikujący -