Upoważnienie dla kierownika ZOSZ

Uchwała Nr XXIV/148/05
Rady Gminy w Domaradzu
z dnia  11 kwietnia 2005 r.

w sprawie upoważnienia kierownika Zespołu Obsługi Szkól w Domaradzu
  do prowadzenia postępowania oraz do wydawania decyzji
  w sprawach pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

 

 

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn.zm.)
 
Rada Gminy uchwala
co następuje:

§ 1

 Upoważnia się kierownika Zespołu Obsługi Szkół w Domaradzu do prowadzenia postępowania oraz do wydawania decyzji w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2004r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 281, poz. 2761).

§ 2

 W zakresie określonym w § 1 kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Domaradzu przyjmuje wnioski, wszczyna i prowadzi postępowanie administracyjne zgodnie z przepisami kpa oraz wydaje decyzje (rozstrzygnięcia) administracyjne.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2006-07-07
Publikujący -