Ustalenie wynagrodzenia dla Wójta

Uchwała Nr XXIV/146/05
Rady Gminy Domaradz
z  dnia  11 kwietnia 2005 r.

w sprawie  ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Domaradz

 


 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001  r. Nr 142, poz. 1591
z późn.zm), art. 4  pkt. 1  ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn.zm.)   oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. Nr 33, poz. 264 z późn.zm.)

Rada Gminy  u c h w a l a
co następuje :

§ 1

Ustala się  dla Pana Adama Komórka- Wójta Gminy Domaradz wynagrodzenie miesięczne w wysokości    6.132 zł. w tym :
1.wynagrodzenie zasadnicze  w wysokości 3.600,- zł.
2.dodatek funkcyjny    1.060,- zł.
3.dodatek za wysługę lat  15 % wynagrodzenia zasadniczego    540,- zł.  4.dodatek specjalny  20 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego
   i dodatku  funkcyjnego    932,- zł.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Przepisy uchwały mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 2005 r.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XVI/104/04  Rady Gminy  Domaradz z dnia 
30 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia  dla Wójta Gminy Domaradz, zmieniona Uchwałą Nr XXVIII/112/04 z dnia 06 sierpnia 2004 r.


 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2006-07-07
Publikujący -