Zmiana uchwały Nr XXIII/133/05 z dnia 6 stycznia 2005r

Uchwała Nr XXIV/141/05
Rady Gminy Domaradz
z dnia 11 kwietnia 2005 r.


w sprawie zmiany własnej  Uchwały Nr XXIII/133/05 z dnia 6 stycznia 2005 r. 
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usuwanie
i unieszkodliwiane  odpadów komunalnych na terenie Gminy Domaradz.

 


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15  ustawy z dnia  8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001  r. Nr 142, poz. 1591
z późn.zm.) oraz  art.  6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach  (Dz.U. Nr 132, poz. 622 z późn.zm.)

Rada Gminy  u c h w a l a
co  następuje :

§ 1

W Uchwale własnej Nr XXIII/133/05 z dnia 6 stycznia 2005 r.  w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usuwanie i unieszkodliwiane  odpadów komunalnych na terenie Gminy Domaradz dokonać zmiany:
1. tytuł uchwały otrzymuje brzmienie "  w sprawie ustalenia  górnych stawek za
    odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie
    Gminy Domaradz"
2.  w § 1 zdanie " Ustala się górne stawki opłat za wywóz i unieszkodliwianie
odpadów komunalnych powstałych w"   zastępuje się:
"Ustala się górne stawki opłat za odbieranie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości powstałych w:"

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości  w sposób zwyczajowo przyjęty.


 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2006-07-07
Publikujący -