Budowa kanalizacji w Baryczy wspólnie z gminą Nozdrzec

Uchwała Nr XXIII/136/05
Rady Gminy Domaradz
z dnia  6 stycznia 2005 r.

w sprawie  przystąpienia do  budowy kanalizacji we wsi Barycz wspólnie z Gminą Nozdrzec.

 


Na podstawie art. 18 ust. 1  ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001  r. Nr 142, poz. 1591z późn.zm.)

Rada Gminy  u c h w a l a
co  następuje :

§ 1

Przystąpić do  budowy kanalizacji we wsi Barycz wspólnie z Gminą Nozdrzec.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.


 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2006-07-07
Publikujący -