Ustalenie górnych stawek opłat za usuwanie odpadów

Uchwała Nr XXIII/133/05
Rady Gminy Domaradz
z dnia  6 stycznia 2005 r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usuwanie i unieszkodliwiane
odpadów komunalnych na terenie Gminy Domaradz.

 


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15  ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001  r. Nr 142, poz. 1591z późn.zm.) oraz  art.  6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach  (Dz.U. Nr 132, poz. 622 z późn.zm.)

Rada Gminy  u c h w a l a
co  następuje :

§ 1

Ustala się górne stawki opłat za wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych powstałych w:
1/ gospodarstwach domowych korzystających z wywozu o oznakowanych  
    workach - 3,10 zł za worek o pojemności 120 litrów,
2/ gospodarstwach domowych oraz innych obiektach i nieruchomościach- 45,00
    zł za 1 m3 odpadów.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości 
w sposób zwyczajowo przyjęty.


 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2006-07-07
Publikujący -