Zestawienie przychodów i wydatków GFOŚiGW

Uchwała Nr XXIII/ 132/05
Rady Gminy Domaradz
z dnia  6 stycznia 2005 r.

w sprawie zatwierdzenia  zestawienia  przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  na 2005 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art.  54  ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001  r. Nr 142, poz. 1591z późn.zm.) oraz  art.  420 i  421 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 2001 r.
- prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn.zm.)

Rada Gminy  u c h w a l a
co  następuje :

§ 1

Zatwierdza się zestawienie  przychodów i wydatków  Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 r.  stanowiące załącznik
Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości  poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń.
  
Załącznik Nr 1
do Uchwały  Nr XXIII/132/05 
Rady Gminy Domaradz  
z dnia 6 stycznia 2005 r.


Zestawienie  przychodów i wydatków funduszu celowego
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej


Stan  funduszu obrotowego na początek roku    11.600 zł

Przychody    3.000 zł

1.Wpływy z różnych opłat 3.000 zł

Wydatki   14.500 zł 
 
1. Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień,
zakrzewień oraz parków 500 zł   
2. Wapnowanie gleb    4.000 zł
3. Gospodarka odpadami   10.000 zł.

Stan funduszu obrotowego na koniec roku    100 zł.  
 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2006-07-07
Publikujący -