Przychody i wydatki GFOŚiGW na 2006 rok

Uchwała Nr XXXI/190/06
Rady Gminy Domaradz
z dnia  27  marca 2006 r.

w sprawie zatwierdzenia  zestawienia  przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  na 2006 rok

   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art.  54  ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001  r. Nr 142, poz. 1591z późn.zm.) oraz  art.  420 i  421 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 2001 r.
- prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn.zm.)

Rada Gminy  u c h w a l a
co  następuje :

§ 1

Zatwierdza się zestawienie  przychodów i wydatków  Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 r.  stanowiące załącznik
Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości  poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń.
  
 
Załącznik Nr 1
do Uchwały  Nr XXXI/190/06 
Rady Gminy Domaradz  
z dnia 27  marca 2006 r.


Zestawienie  przychodów i wydatków funduszu celowego
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej


Stan  funduszu obrotowego na początek roku    5.000 zł

Przychody   500 zł

1.Wpływy z różnych opłat 500 zł

Wydatki   5.400 zł 
 
1. Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień,
zakrzewień oraz parków   400,- zł   
2. Wapnowanie gleb  3.000,-  zł
3. Badanie gleby   2.000,- zł.

Stan funduszu obrotowego na koniec roku    100 zł. 
 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2006-07-10
Publikujący -