URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Adam Komórek

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej
gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta1

Domaradz  dnia 25.04. 2003 r. 

Uwaga:

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
"nie dotyczy".

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego
małżeńską wspólnością majątkową.

4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a), Adam Komórek, urodzony(a) 14.05.1962 r. w  Domaradzu
  Urząd Gminy - Wójt Gminy
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r.
Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz.1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r.
Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam
wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

Zasoby pieniężne:

środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 3700 (trzy tysiące siedemset złotych)
środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
papiery wartościowe: nie dotyczy

II.

1. Dom o powierzchni: 130 m2,  o wartości: 300000
tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa

2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy    o wartości:
tytuł prawny:  nie dotyczy

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: - powierzchnia:  nie dotyczy

o wartości:nie dotyczy

rodzaj zabudowy: -

tytuł prawny: -
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

4. Inne nieruchomości:

powierzchnia: działka o powierzchni 23 ary
o wartości: około 100.000 tysięcy złotych
tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa Kw. Nr 81259

III.

Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: 277 zł 34 grosze - Podkarpacki Bank Spółdzielczy, oddział w Domaradzu
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: 20 zł 25 groszy

IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

V.

Nabyłem (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu " należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI.

   1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie prowadzę działalności gospodarczej ani osobiście ani wspólnie z innymi osobami
" osobiście  nie dotyczy
" wspólnie z innymi osobami nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

   2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy
" osobiście  nie dotyczy
" wspólnie z innymi osobami nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

VII.

1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy
" jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
" jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
" jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):  nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem  w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

2. W spółdzielniach:
" jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
" jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie dotyczy
" jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: nie dotyczy
" jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
" jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
" jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy:  nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć,
z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: 
1. Dochód po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne - 73263,44 zł
2. Dochód po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne żony Małgorzaty Komórek - 26 268,39 zł

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji):
Mercedes - Benz 123 D, rok produkcji 1978 r.
X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki
oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):
nie dotyczy

 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2006-07-10
Publikujący -
URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 02 lipca 2020r. 08:59:20
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.