URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Barbara Bocek

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej
gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta1

Domaradz  dnia 27. 04. 2003 r. 

Uwaga:

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
"nie dotyczy".

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego
małżeńską wspólnością majątkową.

4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a), Barbara, Zofia Bocek - Pelczar urodzony(a) 12 maja 1961 r. w  Besku
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. ks. Prałata A. Kołodzieja w Domaradzu - dyrektor
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)


po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r.
Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz.1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r.
Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam
wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

Zasoby pieniężne:

środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy
środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
papiery wartościowe: nie dotyczy

II.

1. Dom o powierzchni: 195,35 m2, o wartości: 169 000 zł
tytuł prawny: własność

2. Mieszkanie o powierzchni: o wartości:
tytuł prawny: 

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy powierzchnia: -

o wartości:

rodzaj zabudowy:

tytuł prawny:
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

4. Inne nieruchomości:

powierzchnia: 68 a
o wartości: 1500 zł
tytuł prawny: własność

III.

Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

V.

Nabyłem (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu " należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI.

   1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy
" osobiście  nie dotyczy
" wspólnie z innymi osobami działalność gospodarcza prowadzona przez męża
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: 67 585,97

   2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy
" osobiście  nie dotyczy
" wspólnie z innymi osobami nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

VII.

1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy
" jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
" jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
" jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):  nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem  w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

2. W spółdzielniach:
" jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
" jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie dotyczy
" jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: nie dotyczy
" jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
" jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
" jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy:  nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć,
z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: 
nie dotyczy

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji):
1. sam. cięż. "Kamaz" z żurawiem - 1978 r
2. sam. cięż. "Mercedez" 814 - 1988 r
3. ciągnik siodłowy "Mercedez" - 1988 r
4. sam. osob. Opel "Omega" - 1994 r

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki
oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):
kredyt odnawialny - 32 507, 85 zł wobec współmałżonka na prowadzenie działalności gospodarczej

 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2006-07-10
Publikujący -
URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 02 lipca 2020r. 07:15:01
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.