Nadanie imienia Zespołowi Szkół w Baryczy

Uchwała Nr XXXIV/217/06
Rady Gminy Domaradz
z dnia 22 września 2006r.

w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół w Baryczy.

 

 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 4 Załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.) na wspólny wniosek Rad Pedagogicznych, Rad Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Baryczy

Rada Gminy u c h w a l a
co następuje:

§ 1


Nadaje się Zespołowi Szkół w Baryczy imię Ojca Świętego Jana Pawła II.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2007-03-12
Publikujący -