Zmiana własnej uchwały Nr XXI/165/01

Uchwała Nr II/7/06
Rady  Gminy  Domaradz
z dnia 04 grudnia  2006 r.

w sprawie  zmiany własnej uchwały Nr XXI/165/01 z dnia 17 stycznia 2001 r. w sprawie określenia godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego i zakładów gastronomicznych
na terenie Gminy.
 


Na podstawie art.  18 ust. 1, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z  2001r. Nr 142, poz.1591  z późn. zm.) oraz art. XII § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. " przepisy wprowadzające Kodeks pracy (Dz.U. Nr 24, poz. 142 z późn.zm.)

Rada Gminy  u c h w a l a
co następuje :
    §  1
W  własnej Uchwale Nr XXI/165/01 z dnia 17 stycznia 2001 r. w sprawie określenia godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego i zakładów gastronomicznych na terenie Gminy:
1/ skreśla się paragraf 2,
2/ paragrafy od 3 do 6 otrzymują kolejne numery od 2 do 5.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2007-03-12
Publikujący -