Zmiana uchwały własnej Nr III/9/06

Uchwała Nr IV/13/06
Rady  Gminy  Domaradz
z dnia 29 grudnia 2006 r.

w sprawie: zmiany Uchwały własnej Nr III/9/06 z dnia 6 grudnia 2006 r
w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy Domaradz, które nie wygasają z końcem 2006 roku, łącznie z planem finansowym tych wydatków.

 


 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z  2001r. Nr 142, poz.1591  z późn. zm.) oraz art. 191 ust. 1, 2, 3  ustawy z dnia  30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z póź.zm.

Rada Gminy  u c h w a l a
co następuje :
    §  1

W Uchwale własnej Nr III/9/06 z dnia 6 grudnia 2006 r w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy Domaradz, które nie wygasają z końcem 2006 roku, łącznie z planem finansowym tych wydatków załącznik nr1 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr1.

    §  2   

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

    §  3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr1 
Do Uchwały Nr IV/13/06   
Rady  Gminy  Domaradz
z dnia 29 grudnia 2006 r.

 

Wykaz wydatków budżetu gminy,
które nie wygasają z końcem 2006 roku.

1.  Dział  900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska    147 365 zł

   Rozdział 90015  Oświetlenie ulic placów i dróg   147 365 zł
  Wydatki majątkowe    147 365 zł

Ostateczny termin realizacji  -  30 listopada 2007 r.

 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2007-03-12
Publikujący -