Zmiany w budżecie gminy

Uchwała Nr XX/140/08

Rady Gminy Domaradz

z dnia 1 września 2008 r.

 

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( tekst jednolity Dz. U z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm) oraz art.165, art.168, art. 174, art. 176, art.184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z póź.zm).

 

Rada Gminy Domaradz

u c h w a l a co następuje :

 

§ 1

 

W związku ze zmianą zakresu rzeczowego polegającego na połączeniu zadań inwestycyjnych pod nazwą „Oczyszczalnia ścieków w m. Domaradz” i „Kanalizacja sanitarna w m. Domaradz” zadanie pod nazwą„Oczyszczalnia ścieków w m. Domaradz i kanalizacja sanitarna w m. Domaradz” i skrócenie okresu realizacji na lata 2008 - 2010 oraz zmianą zakresu rzeczowego polegającego na połączeniu zadań inwestycyjnych pod nazwą „Oczyszczalnia ścieków w m. Domaradz” i „Kanalizacja sanitarna w m. Golcowa” zadanie pod nazwą „Oczyszczalnia ścieków w m. Domaradz II etap i kanalizacja sanitarna w m. Golcowa”.

§ 2

Limit wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2008-2010 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1.

 

§ 3

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2008-09-01
Publikujący -