Zapowiedź sesji w dniu 10 października 2008 r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 28 pkt.3 Statutu Gminy Domaradz (Uchwała Nr VI/41/03 z dnia 28 kwietnia 2003 r. )zwołuję sesję Rady Gminy Domaradz na dzień 10 października 2008r.(piątek)o godz. 1100 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Domaradzu z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

Ustalenie porządku obrad.

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Powołanie Komisji wnioskowej.

6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych

w okresie międzysesyjnym.

7. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym,

zwłaszcza z wykonania uchwał Rady oraz wniosków

8. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie :

1/ stanowiska w przedmiocie przebiegu drogi ekspresowej S-19 przez teren

Gminy Domaradz

2/ rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy

3/ dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 r

9.Interpelacje i zapytania radnych.

10. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.

11. Wolne wnioski i informacje.

12 Przyjęcie wypracowanych wniosków z sesji.

13.Zamknięcie sesji.

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2008-10-03
Publikujący -