Zmiana uchwały w sprawie przebiegu S-19

UCHWAŁA Nr XXII/147/08

Rady Gminy Domaradz

z dnia 16 października 2008 r.

 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie stanowiska w przedmiocie przebiegu drogi ekspresowej S-19 przez teren Gminy Domaradz.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

 

 

Rada Gminy uchwala

co następuje:

 

 

 

§ 1

 

W własnej uchwale Nr XXI/141/08 z dnia 10 października 2008

w sprawie stanowiska w przedmiocie przebiegu drogi ekspresowej S-19 przez teren Gminy Domaradz dokonać zmiany :

1. załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr 1 do

niniejszej uchwały.

2. załącznik Nr 2 - otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem

Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

 

 

 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2008-10-16
Publikujący -

Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr XXII/148/08

Rady Gminy Domaradz

z dnia 16 października 2008 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Domaradzu.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591

z póżn.zm.)

 

 

Rada Gminy u c h w a l a

co następuje :

 

§ 1

Wyraża się zgodę na nabycie nieruchomości położonej w Domaradzu oznaczonej w ewidencji jako działka Nr 9422 o pow. 0,06 ha stanowiącą własność osoby fizycznej.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2008-10-16
Publikujący -