Ustalenie wynagrodzenia dla Wójta Gminy

Uchwała Nr IX/59/03
Rady Gminy Domaradz
z  dnia 18 sierpnia 2003 r.

w sprawie zmiany własnej Uchwały  Nr IV/26/03 z dnia  10 lutego 2003 r.
   w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Domaradz.


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001  r. Nr 142, poz. 1591
z późn.zm), art. 4  pkt. 1  ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn.zm.)   oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. Nr 33, poz. 264)

Rada Gminy  u c h w a l a
co następuje :

§ 1

W własnej Uchwałe  Nr IV/26/03 z dnia  10 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Domaradz  w § 1 pkt 3.otrzymuje brzmienie: "dodatek za wysługę lat  14 % wynagrodzenia zasadniczego 448,- zł."  

§ 2

1.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
2.Przepisy uchwały mają zastosowanie od dnia 1 lipca  2003 r.


 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2006-07-07
Publikujący -