XML
Plan sieci oddziałów przedszkolnych

Uchwała Nr XVIII/110/04
Rady    Gminy   Domaradz
z  dnia 6 sierpnia 2004 r.

w sprawie  ustalenia  planu sieci oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Domaradz.


Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 8 w związku z  art. 18 ust. 1 art 40 ust.2 pkt 1 i 2 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.)  oraz art. 14 a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 1996 r. Nr 67, poz.329 z późn.zm.)

Rada  Gminy   u c h w a l a
co  następuje :

§ 1

Ustala się sieć oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Domaradz :
1. Zespół Szkół w Baryczy- Oddział Przedszkolny w Baryczy.
2. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Domaradzu - Oddział Przedszkolny Nr 1 w Domaradzu.
3. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Golcowej    - Oddział Przedszkolny Nr 1 w Golcowej.
4. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Golcowej    - Oddział Przedszkolny Nr 2 w Golcowej.

  § 2

Tworzy się  Oddział Przedszkolny Nr 2 w Domaradzu  połączony z klasą  I  w jeden Oddział w Szkole Podstawowej Nr 2 w Domaradzu.

    § 3

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2004 r.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2006-07-07
Publikujący -