XML
Uchylenie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2004 r.

Uchwała Nr XVI/106/04
Rady    Gminy   Domaradz
z  dnia  30 kwietnia  2004 r.

w sprawie  uchylenia własnej uchwały Nr XV/93/04 z dnia 31 marca 2004 r. w  sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2004 r.


 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (teksy jednolity  z2003 r. Dz. U. Nr 15,poz. 148 z późn. zm.)

Rada  Gminy   u c h w a l a
co  następuje :

§ 1

Uchyla się  własną uchwałę Nr XV/93/04 z dnia 31 marca 2004 r.
w  sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2004 r.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.


 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2006-07-07
Publikujący -