XML
Zatwierdzenie rocznego sprawozdania GOK

Uchwała Nr XVI/101/04
Rady   Gminy   Domaradz
z  dnia 30 kwietnia 2004 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Domaradzu za rok 2003.


Na  podstawie  art.  18  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości  (tekst jednolity  Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn.zm.)

Rada Gminy  u c h w a l a
co  następuje :

§ 1

Zatwierdza się:
1.  Roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury
w Domaradzu  składającego się z :
a) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2003 r.  wykazującego po
    stronie aktywów i pasywów kwotę 35.961,95  zł stanowiącego załącznik
    Nr 1  do uchwały,
    b) rachunku  zysków i  strat  za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r.
    zamykający się wynikiem zerowym stanowiącego załącznik Nr 2 do
    uchwały,
  c) informacji dodatkowej stanowiącej załącznik  Nr 3 do Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2006-07-07
Publikujący -