XML
Ustalenie cen za korzystanie z obiektu gminnego

Uchwała  Nr XV/91/04
Rady  Gminy  Domaradz
z  dnia  25 marca  2004 r.

w  sprawie   ustalenia ceny za korzystanie z obiektu gminnego na okres pięciu lat.

Na  podstawie 18 ust. 2 pkt.  15 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. samorządzie  gminnym  (  tekst  jednolity  Dz. U. z  2001 r. Nr  142 ,  poz. 1591 z  późn. zm) oraz  art. 4 ust. 1 ustawy pkt 2  z dnia  20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. Nr 9, poz. 43 z późn.zm.)

Rada  Gminy  uchwala
co  następuje :

   § 1

Ustala się cenę  za korzystanie z obiektu gminnego - budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Golcowej w wysokości  maksymalnej 0,05 zł.  za 1 m2 powierzchni na okres pięciu lat.

§ 2

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości  poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń.


 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2006-07-07
Publikujący -