XML
Wyrażenie zgody na wydzierżawienie nieruchomości

Uchwała Nr XXIX/183/05  
Rady  Gminy  Domaradz
z dnia 15 grudnia 2005 r.

w sprawie  wyrażenia zgody na wydzierżawienie  części nieruchomości rolnej położonej w Domaradzu.


Na podstawie art. 18 ust. pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z  2001r. Nr 142, poz.1591 
z późn. zm.)

Rada Gminy  u c h w a l a
co następuje :   

§ 1

Wyraża się zgodę na wydzierżawienie  części  nieruchomości rolnej położonej
w Domaradzu Nr   9170/1 o pow.  35 m2   na okres 10 lat.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2006-07-07
Publikujący -