XML
Wybór banku

Uchwała Nr XXVIII/180/05
Rady  Gminy  Domaradz
z  dnia  28 września  2005 r.

w sprawie  wyboru banku do prowadzenia bankowej obsługi budżetu gminy i jednostek  organizacyjnych.


Na podstawie art. 18  ust. 2 pkt. 15, ustawy z dnia 8 marca  1990 r.
o  samorządzie  gminnym  (tekst jednolity Dz.U. z 2001  r. Nr 142, poz. 1591
z póżn.zm.) w związku z art. 134 ust. 1 ustawy z dnia  26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z późn.zm.)


Rada Gminy  u c h w a l a
co następuje :

§ 1

Wybiera się   Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku do prowadzenia 
bankowej obsługi  budżetu gminy oraz jednostek organizacyjnych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie  z dniem  01 listopada 2005 r.


Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2006-07-07
Publikujący -