XML
Uchylenie uchwały Nr XXVIII/178/05

UCHWAŁA  Nr XXVIII/178/05
RADY GMINY DOMARADZ
z dnia 28  września 2005 r.

w sprawie uchylenia własnej uchwały Nr XXVII/174/05 z dnia 02 września
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz
ustalenia wartości jednego punktu dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaradzu.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) oraz § 2 pkt 2, § 3 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2sierpnia 2005r.  w sprawie zasad wynagradzania pracowników  zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych  samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1122)

Rada Gminy u c h w a l a 
co następuje:

§ 1

Uchyla się własną  Uchwałę Nr XXVII/174/05 z dnia 02 września 2005 r.
w sprawie   ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz ustalenia
wartości jednego punktu dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaradzu.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2006-07-07
Publikujący -