XML
Ustalenie wynagrodzenia dla prac. GOPS

UCHWAŁA  Nr XXVII/ 174/05
RADY GMINY DOMARADZ
z dnia 02 września 2005 r.

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz ustalenia wartości jednego punktu dla pracowników Gminnego    Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaradzu.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) oraz § 2 pkt 2, § 3 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r.  w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61, poz. 708 z późn. zm.)

Rada Gminy u c h w a l a 
co następuje:

§ 1

Ustala się wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaradzu w I kategorii zaszeregowania w kwocie 750,- dla sporządzenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego na zasadach określonych w § 3 ust. 5 cytowanego rozporządzenia

 § 2

Wyraża się zgodę na ustalenie przez  Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaradzu wartości jednego punktu stanowiącego podstawę naliczenia miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w kwocie  5,- zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaradzu.

  § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr  XIX/144/00 Rady Gminy Domaradz z dnia 01 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz ustalenia wartości jednego punktu dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaradzu.


 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2006-07-07
Publikujący -