XML
Zmiana uchwały w/s ustalenia wynagrodzenia dla Wójta

Uchwała Nr XXVI/170/05
Rady Gminy Domaradz
z  dnia  29 czerwca  2005 r.

w sprawie zmiany własnej Uchwały Nr XXIV/146/05 z dnia 11 kwietnia 2005 r.
    w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Domaradz


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001  r. Nr 142, poz. 1591
z późn.zm), art. 4  pkt. 1  ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn.zm.)   oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. Nr 33, poz. 264 z późn.zm.)

Rada Gminy  u c h w a l a
co następuje :

§ 1

W Uchwale Nr XXIV/146/05 z dnia 11 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Domaradz  pkt 3 otrzymuje brzmienie "dodatek za wysługę lat  16 % wynagrodzenia zasadniczego -  576 zł.   

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem  1  lipca 2005 roku.


 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2006-07-07
Publikujący -