XML
Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Brzozowskiemu

Uchwała Nr XXVI/ 169/05
Rady  Gminy  Domaradz
z dnia  29 czerwca  2005 r.

w sprawie udzielenie  pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego.


 Na podstawie art.10 ust. 2 i art.  18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z  2001r. Nr 142, poz.1591  z późn. zm.) oraz  art.  117a   ustawy  z  dnia  26  listopada  1998 r.  o  finansach  publicznych  ( tekst  jednolity  Dz. U. z  2003 r. Nr 15  poz. 148 )

Rada Gminy  u c h w a l a
co następuje :

   §  1

Udzielić pomocy finansowej  dla Powiatu Brzozowskiego na zakup karetki Pogotowia Ratunkowego  przez  Szpital Specjalistyczny w Brzozowie
w wysokości 5.000 zł. ( słownie: pięć tysięcy ).

§ 2

Warunki  przekazania i rozliczenia  pomocy finansowej  , o której mowa w § 1 zostaną określone w drodze umowy.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2006-07-07
Publikujący -