XML
Zwolnienia z podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXVI/ 166/05 
  Rady  Gminy  Domaradz
  z dnia  29 czerwca 2005 r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z  2001r. Nr 142, poz.1591  z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002 roku Nr 9 poz. 84 z późn. zm.)   
 
Rada Gminy  u c h w a l a
co następuje :  

§ 1


Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle zajęte na cele związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzeniem ścieków.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do zwolnień
od 2005 roku.


 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2006-07-07
Publikujący -