XML
Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finans. SP ZOZ

Uchwała Nr XXVI/165 /05
Rady   Gminy  Domaradz
z  dnia 29 czerwca  2005r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2004 r. Samodzielnego Publicznego Zakłady Opieki Zdrowotnej w Domaradzu.


  Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 1996 r.  Nr  142, poz.
1951  z  późn.zm.) oraz art.  53  ust.1  ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2002 Nr 76, poz. 694 z późn.zm.)

Rada  Gminy   u c h w a l a
co  następuje :

§ 1

Zatwierdza się:
1. Roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
    Zdrowotnej w Domaradzu składające się z :
    a) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 r. wykazującego po 
    stronie aktywów  i pasywów kwotę 134.531,09 zł. stanowiącego załącznik
    Nr 1 do uchwały,
    b) rachunek zysków i  strat  za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r.
    zamykający się  zyskiem w kwocie  19.604,49  zł stanowiącego załącznik
    Nr 2 do uchwały,
  c) informacji dodatkowej stanowiącej załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2006-07-07
Publikujący -