XML
Nieudzielenie absolutorium Wójtowi

Uchwała  Nr XXV/160/05
Rady   Gminy   Domaradz
z  dnia 20 maja  2005 r.

w sprawie  nieudzielenia  absolutorium  Wójtowi Gminy za 2004 r.

 


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001  r. Nr 142, poz. 1591)  oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15,poz. 148)

Rada Gminy  u c h w a l a
co  następuje :

§ 1

Nieudzielić absolutorium Wójtowi Gminy Domaradz z tytułu wykonania  budżetu za 2004 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia .

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu  na  tablicy ogłoszeń.
 Rada Gminy
Domaradz


 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2006-07-07
Publikujący -