XML
Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu

Uchwała  Nr XXV/159/05
Rady   Gminy  Domaradz
z  dnia  20 maja 2005 r.

w sprawie  rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy
    za 2004 r.

 


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001  r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych  (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15,poz. 148)

Rada  Gminy  u c h w a l a
co  następuje :

§ 1

Po rozpatrzeniu  nie przyjmuje się sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 r. stanowiącego załącznik Nr 1 do  Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.


§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu  na  tablicy ogłoszeń.
 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2006-07-07
Publikujący -