XML
Pomoc finansowa dla Gminy Nozdrzec

Uchwała Nr XXV/157/05
Rady  Gminy  Domaradz
z dnia 29 kwietnia  2005 r.

w sprawie udzielenie pomocy finansowej Gminie Nozdrzec na realizację za
 zadania "Opracowania dokumentacji projektowo-technicznej
  oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej"

 


Na podstawie art.10 ust. 2 i art.  18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z  2001r. Nr 142, poz.1591  z późn. zm.) oraz  art.  117a   ustawy  z  dnia  26  listopada  1998 r.  o  finansach  publicznych  ( tekst  jednolity  Dz. U. z  2003 r. Nr 15  poz. 148 )

 

Rada Gminy  u c h w a l a
co następuje :

   §  1

Udzielić pomocy finansowej Gminie Nozdrzec na realizację zadania "Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej oczyszczalni ścieków
i sieci kanalizacji sanitarnej" w wysokości 58.000 zł. ( słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy ).

§ 2

Upoważnić Wójta Gminy do zawarcia porozumienia z Gminą Nozdrzec.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2006-07-07
Publikujący -