XML
Opinia do propozycji planu aglomeracji

Uchwała Nr XXV/152/05
Rady  Gminy  Domaradz
z dnia  29  kwietnia  2005 r.

w sprawie  opinii do propozycji planu aglomeracji.

 


   Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142,. poz. 1591 z późn.zm.) oraz  art. 43 ust.2a ustawy
z dnia 18 lipca 2001 r.-Prawo wodne ( Dz.U. z 2001 r. Nr 115 poz. 1229 z późn.zm.)


Rada Gminy  u c h w a l a
co  następuje :

§ 1

Zaopiniować pozytywnie propozycję planu  określającego obszar granic aglomeracji  Nozdrzec w części obejmującej teren Gminy Domaradz  z zakresu oczyszczania ścieków komunalnych.

§ 2

Wykonanie  uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2006-07-07
Publikujący -