XML
Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr XXV/151/05
Rady  Gminy  Domaradz
z dnia  29  kwietnia  2005 r.

w sprawie  zatwierdzenia planu pracy na 2005 r. Komisji Rewizyjnej.

 


 Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142,. poz. 1591
z późn.zm.) oraz § 34 ust.1 Statutu Gminy Domaradz ( Uchwała Nr VI/41/03 Rady Gminy Domaradz  z dnia  28 kwietnia 2003 r.)


Rada Gminy  u c h w a l a
co  następuje :

§ 1

Zatwierdzić plan pracy na 2005 r. Komisji Rewizyjnej  w brzmieniu:
   1. II kwartał
- analiza  realizacji  budżetu  za  2004 rok
- wydanie  opinii  w  sprawie  udzielenia  absolutorium  wójtowi  gminy  Domaradz
   2. III kwartał
- analiza  realizacji  budżetu  za  I półrocze
   3. IV kwartał
- zaopiniuje  projekt  budżetu  na  2006 rok

Pozostałe  spotkania  Komisji  w  zakresie  kontroli  będą  się  odbywać  zgodnie  ze  statutem  gminy  Domaradz.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2006-07-07
Publikujący -